Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010 19:24

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΔΡΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. του άρ. του καταστατικού της ΠΟΑΣΥ ιδρύεται και λειτουργεί Γραμματεία Γυναικών με την επωνυμία «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ» με έδρα την Αθήνα και γραφεία εντός του κτιρίου της ΠΟΑΣΥ, Μεσογείων 96. Η Γραμματεία Γυναικών λειτουργεί με βάση το καταστατική της ΠΟΑΣΥ και στα πλαίσια που αυτό ορίζει και με βάση τις διατάξεις του παρόντος.

Η Γραμματεία Γυναικών χρησιμοποιεί τη σφραγίδα της ΠΟΑΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Η Γραμματεία Γυναικών δεν τηρεί βιβλίο καθόσον δεν αποτελεί αυτόνομο τμήμα. Αντλεί στοιχεία από το αρχείο της ΠΟΑΣΥ και υποστηρίζεται από τη Γραμματεία αυτής. Δύναται προς υποβοήθηση του έγου της να τηρεί τα εξής βιβλία:

1. Βοηθητικό βιβλίο μητρώου μελών.
2. Βοηθητικό βιβλίο τοπιών κατά νομό επιτροπών.
3. Βιβλίο Συνεδριάσεων Γραμματείας.
4. Βιβλίο αλληλογραφίας.
5. Τα απαραίτητα κατά την κρίση της Γραμματείας βοηθητικά βιβλία. Τα ανωτέρω βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΑΣΥ.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σκοποί της Γραμματείας και πάντα με την συνεργασία και στήριξη της ΠΟΑΣΥ είναι:

■ Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών.
■ Η προστασία των μελών από παραβιάσεις νόμων και κανονισμών από τα διάφορα επίπεδα διοικήσεων της ΕΛ.ΑΣ.
■ Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς Γραμματείες εσωτερικού και εξωτερικού.
■ Η ανάδειξη και επεξεργασία ζητημάτων - προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη της σε καθημερινή βάση και η προώθησή τους άμεσα σε κάθε αρμόδιο με τεκμηριωμένες προτάσεις προς αντιμετώπισή των.
■ Η ενημέρωση και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή γυναικών στα συνδικαλιστικά δρώμενα.
   

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών της θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Συντάγματος και πάντοτε σε συνεννόηση και συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ. Ειδικότερα:

■ Αναλαμβάνει την ενημέρωση του γυναικείου Προσωπικού για τη γέννεση και τους σκοπούς της Γραμματείας Γυναικών καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξής της και είναι υπεύθυνη για τη διάρθρωση και εύρυθμη λειτουργία αυτής.
■ Συστήνει επιτροπές στις έδρες των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων, με σκοπό τη συγκέντρωση και προώθηση στη Γραμματεία θεμάτων, καθώς και την άμεση ενημέρωση των μελών, σε συνεργασία με τη Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ.
■ Παρακολουθεί - συλλέγει - επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία για θέματα που αφορούν τις γυναίκες Αστυνομικούς, τα οποία εισηγείται στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ, με λύσεις - ρυθμίσεις - τρόπους αντιμετώπισης.
■ Συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα (Νομού - περιφέρειας - πανελλαδικά - διεθνώς) με ομοειδείς οργανώσεις.
■ Ενημερώνει τα μέλη της με όλα τα πρόσφορα μέσα για τις προτάσεις προς επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.
■ Καταγγέλλει στην ΠΟΑΣΥ κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας που αφορούν τα μέλη της.
■ Οργανώνει σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ και τα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων συγκεντρώσεις μελών της σε επίπεδο Νομού για τη σύσφιξη των σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων ιδίων με αυτά γυναικών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
■ Οργανώνει περιφερειακές συνδιασκέψεις των επιτροπών των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων για πληρέστερη ανταλλαγή απόψεων - επεξεργασία προβλημάτων και υποβολή συγκροτημένων προτάσεων, αλλά και συνεργασία με ομοειδείς γυναικείες οργανώσεις.
■ Οργανώνει μορφωτικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια με σκοπό την επαγγελματική, πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική εξύψωση των μελών.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΟΡΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

■ Η Γραμματεία δεν έχει δικούς της πόρους. Τα λειτουργικά έξοδα αυτής καθώς και τα έξοδα των εκπροσώπων Γενικών περιφερειών καλύπτονται από το Ταμεία της ΠΟΑΣΥ σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία.
■ Τυχόν προκύπτοντα έσοδα από κληροδοσίες, κληρονομιές, εκδηλώσεις εορτών, λαχειοφόρων αγορών και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία, είναι έσοδα της ΠΟΑΣΥ, προς εκεί δε απευθύνονται και κατατίθενται.
■ Τα έξοδα των επιτροπών γυναικών πρωτοβάθμιων Ενώσεων καλύπτονται από τις αντίστοιχες Ενώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

■ 1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ της Γραμματείας είναι αυτόματα όλες οι γυναίκες - Αστυνομικοί που είναι μέλη των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων των Νομών όπως αυτές λειτουργούν με τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς άλλη διαδικασία.
■ 2. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ και ύστερα από θετική εισήγηση της Γραμματείας Γυναικών ή γενικότερα στην Αστυνομία. Τα επίτιμα μέλη συμμετέχουν τιμητικά σε όλες τις σημαντικές εκδηλώσεις της Γραμματείας χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Γραμματείας δικαιούνται:

■ Να παίρνουν μέρος στις άτυπες συνελεύσεις γυναικών που οργανώνουν οι επιτροπές Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους σκοπούς της Γραμματείας.
■ Να ζητούν την υποστήριξη της Γραμματείας σε συνεργασία με τις επιτροπές γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων, της Εκπροσώπου γυναικών περιφέρειας και της ΠΟΑΣΥ για κάθε θέμα ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος που δεν αντιστρατεύονται των σκοπών της.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Τα μέλη της Γραμματείας έχουν υποχρέωση:

■ Να εργάζονται συστηματικά και αποτελεσματικά για την ανάδειξη - συγκέντρωση και προώθηση των προβλημάτων τους προς τις επιτροπές Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.
■ Να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις της Γραμματείας και των λοιπών οργάνων της.
■ Να μην ενεργούν μεμονωμένα προς άλλες ομοειδείς οργανώσεις ή άλλες κατευθύνσεις (Διοίκηση, κυβέρνηση κλπ) ή με συγκεκριμένες πράξεις και δράση να ζημιώνουν τα συμφέροντα της Γραμματείας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή της Γραμματείας διαρθρώνεται ως ακολούθως:

1. Γραμματεία Γυναικών
2. Εκπρόσωπος γυναίκα Αστυνομικής Περιφέρειας
3. Επιτροπές γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αστυνομικών.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1) Συνέλευση Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

■ Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικών Πρωτοβάθμιας Ένωσης σε συνεργασία με το Διοικητική Συμβούλιο αυτής, καλούνται όλες οι γυναίκες μέλη της, ένα μήνα πριν τη Γενική Συνέλευση και καταθέτουν τις απόψεις τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους για θέματα που τις απασχολούν.

■ Από την Επιτροπή καταγράφονται και αφού γίνει η σχετική επεξεργασία παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης. Με ιδιαίτερο υπόμνημα υποβάλλονται στη Γραμματεία Γυναικών της ΠΟΑΣΥ για προώθηση - επίλυση - νομοθετική ρύθμιση.

2) Περιφερειακή Συνέλευση.

■ Στην έδρα κάθε Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Γυναικών εκ περιτροπής και με πρωτοβουλία της εκπροσώπου της Περιφέρειας συγκεντρώνονται οι επιτροπές γυναικών των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και σε έκτακτες περιπτώσεις όταν κριθεί απαραίτητο, προκειμένου ανταλλάξουν απόψεις και συγκεντρώσουν θέματα - προβλήματα, τα αξιολογήσουν και προωθήσουν αυτά στη Γραμματεία προς επίλυσή των. 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α' ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Γραμματεία Γυναικών αποτελείται από πέντε γυναίκες μέλη, που εκλέγονται σε ειδική μυστική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του εκλογικού Συνεδρίου της ΠΟΑΣΥ μεταξύ των γυναικών συνέδρων την προηγούμενη της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΟΑΣΥ και η θητεία της αρχίζει από την κατανομή των Αξιωμάτων. Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη:

■ Για το συντονισμό της δράσης των εκπροσώπων των Περιφερειών και των Επιτροπών Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων.

■ Για την αμφίδρομη ενημέρωση των Γυναικών Αστυνομικών.

■ Για τη συγκέντρωση - αξιολόγηση - κωδικοποίηση των θεμάτων - προβλημάτων που απασχολούν, τη διερεύνηση της υφιστάμενης νομοθεσίας του ενδεχόμενου τρόπου αντιμετώπισης σε ομοειδείς χώρους και την υποβολή προτάσεων προς την Εκτελεστική Γραμματεία, το Διοικητικο Συμβούλιο και το Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ.

■ Για τη συνεργασία με ομοειδείς οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

■ Γι ατην παρουσίαση των θεμάτων με μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΑΣΥ όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Β' ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

■ Είναι υπεύθυνοι για το συντονισμό των δράσεων των Επιτροπών Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Περιφέρειας που εκπροσωπούν.

■ Αντιμετωπίζουν σε επίπεδο Περιφέρειας προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποια από τις επιτροπές ή μέλη αυτών και σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις ενεργούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα για επίλυση, καλούν δε σε σοβαρά θέματα την παρουσία και παρέμβαση της Γραμματείας Γυναικών.

■ Ενημερώνουν τη Γραμματεία για κάθε θέμα που προκύπτει κα αφορά τα μέλη της.

Γ' ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Οι επιτροπές Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων αποτελούνται από τρία (3) μέλη (γυναικες) και σε Πρωτοβάθμιες Ενώσεις που ο αριθμός μελών - γυναικών είναι μεγάλος για καλύτερο συντονισμό αποτελούνται από επτά (7) μέλη στην Αττική και από πέντε (5) μέλη στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Λάρισας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων. Οι επιτροπές Γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων:

■ Έρχονται σε καθημερινή επαφή με τις γυναίκες μέλη της Πρωτοβάθμιας Ένωσης, συζητούν, επιλύουν όσα προβλήματα επιλύονται σε επίπεδο Νομού.

■ Καταγράφουν τα γενικά προβλήματα και τις κατά τη γνώμη τους πρόσφορες λύσεις τις οποίες προωθούν μέσω των Ενώσεών τους στη Γραμματεία.

■ Συνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με την εκπρόσωπο της Περιφέρειας και συνεδριάζουν όταν παρίσταται ανάγκη.

■ Συνεργάζονται με ομοειδή τμήματα άλλων οργανώσεων του Νομού και συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική ζωή και τις πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας με σκοπό την ανύψωση του επιπέδου των γυναικών Αστυνομικών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ -
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Α' ΕΚΛΟΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

■ Η Γραμματεία γυναικών αποτελείται από πέντε γυναίκες, που εκλέγονται σε ειδική μυστική ψηφοφορία κατά το Εκλογικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ, μεταξύ γυναικών συνέδρων κάθε τρία χρόνια, την προηγούμενη της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των οργάνων της ΠΟΑΣΥ.

■ Η θητεία είναι τριετής και αρχίζει από την επόμενη της κατανομής των Αξιωμάτων.

■ Η πρώτη εκλογή μελών της Γραμματείας γίνεται με την ίδια διαδικασία στο προσεχές Συνέδριο και έχει θητεία μέχρι το εκλογικό συνέδριο της ΠΟΑΣΥ.

Β' ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

■ Οι εκπρόσωποι περιφέρειας - δηλαδή μία (1) εκπρόσωπος ανά περιφέρεια και μία (1) ως αναπληρωτής - εκλέγονται δύο μήνες

μετά το εκλογικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ από τις επιτροπές γυναικών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Περιφέρειας με άτυπη μυστική ψηφοφορία με πρωτοβουλία της Γραμματείας.

■ Η θητεία τους είναι ίδια με αυτή της Γραμματείας Γυναικών.

■ Η πρώτη Εκλογή Εκπροσώπων Γυναικών Περιφέρειας θα πραγματοποιηθεί δύο μήνες μετά την επικύρωση του παρόντος από το προσεχές Συνέδριο της Ομοσπονδίας και έχουν θητεία μέχρι το Εκλογικό Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ.

Γ' ΕΚΛΟΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

■ Ο αριθμός των μελών των Επιτροπών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων προβλέπεται από άρθρο 11, παρ.γ' του παρόντος.

■ Την προηγούμενη της εκλογής των οργάνων της Πρωτοβάθμιας Ένωσης και με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, εκλέγονται μεταξύ των γυναικών - μελών της Ένωσης με άτυπη μυστική ψηφοφορία και για θητεία ίση με αυτή των οργάνων της κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης.

■ Η πρώτη εκλογή των Επιτροπών Πρωτοβάθμιων Ενώσεων θα γίνει με τον ίδιο τρόπο, ένα μήνα μετά την επικύρωση του παρόντος από το προσεχές Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ και έχουν θητεία το χρονικό διάστημα που εναπομένει μέχρι τη νέα εκλογή των οργάνων της Πρωτοβάθμιας Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 13ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Α' ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

■ Συγχρόνως με τη συγκρότηση σε Σώμα της ΠΟΑΣΥ θα συγκροτείται και η Γραμματεία Γυναικών, με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας και με μυστική ψηφοφορία.

Εκλέγονται κατά σειρά: Α) Γραμματέας Γυναικών. Β) Αναπληρώτρια Γραμματέας Γυναικών. Γ) Οργανωτική Γραμματέας Γυναικών. Δ) Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων. Ε) Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων.

■ Η εκλογή για τις θέσεις αυτές απαιτεί πλειοψηφία των αιρετών μελών της Γραμματείας.

■ Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

2. Η Γραμματεία Γυναικών συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα, την ίδια ημέρα με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ και ξεχωριστά

από αυτό, έκτακτα δε όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σε συνεννόηση με το Γραμματέα της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΑΣΥ. Συμμετέχει στα Γενικά Συμβούλια της ΠΟΑΣΥ όπο παρουσιάζει τις εισηγήσεις - προτάσεις της.

Τα μέλη της Γραμματείας Γυναικών έχουν τις ίδιες ελευθερίες με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την καλύτερη εκπλήρωση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων. 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

■ Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γραμματείας.

■ Εκπροσωπεί τη Γραμματεία στην ΠΟΑΣΥ μαζί με την Αναπληρώτρια Γραμματέα και σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ.

■ Απευθύνεται σε κάθε Αρχή ή φυσικό πρόσωπο.

■ Υπογράφει μαζί με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Γραμματείας.

Β' ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

■ Αναπληρώνει την Γραμματέα γυναικών όταν είναι απούσα ή κωλύεται.

■ Προϋπογράφει με την Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Γραμματείας και εκπροσωπεί μαζί με τη Γραμματέα, τη Γραμματεία Γυναικών σε κάθε Αρχή ή φυσικό πρόσωπο και πάντα σε συνεννόηση με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ.

■ Φροντίζει παρακολουθεί και εισηγείται στη Γραμματεία μεθόδους και τρόπους για την ανάπτυξη του συνδικαλιστικού πνεύματος των μελών.

Γ' ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

■ Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας.

■ Φροντίζει για την οργάνωση συγκεντρώσεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων έπειτα από απόφαση της Γραμματείας σε συνεργασία με την Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ.

Δ' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

■ Παρακολουθεί καθημερινά τον ημερήσιο τύπο, ενημερώνει τη Γραμματεία και εισηγείται συναντήσεις με παράγοντες της κοινωνικής ζωής.

■ Φροντίζει για τη διανομή των εντύπων και ανακοινώσεων της Γραμματείας και κάθε άλλης Αρχής.

■ Τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων σχετικών με συνδικαλιστικά θέματα που αφορούν γυναίκες.

■ Εισηγείται στη Γραμματεία για την έκδοση δελτίων τύπου.

■ Είναι υπεύθυνη για την οργάνωση σε συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις εσωτερικού, ενημερωτικών - ψυχαγωγικών - εκπαιδευτικών συναντήσεων μελών.

Ε' ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ.

■ Παρακολουθεί καθημερινά μαζί με τη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων τον Τύπο και ενημερώνει τη Γραμματεία για κάθε τι που ενδιαφέρει τα μέλη της.

■ Συνεργάζεται με τη Γραμματέα Δημοσίων Σχέσεων για την ανεύρεση τρόπων αντιμετώπισης υφιστάμενων προβλημάτων σε ομοειδείς Ενώσεις δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της Γραμματείας με ομοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού.

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται ύστερα από εισήγηση της Γραμματείας Γυναικών από το Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ.

ΑΡΘΡΟ 16ο

Ο παρών Κανονισμός ισχύει ύστερα από την έγκρισή του από το Συνέδριο της ΠΟΑΣΥ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(PDF)

Διαβάστηκε 5301 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016 19:56

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .