Αίτημα τροποποίησης προϋπολογισμού Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την ικανοποίηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020, ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ.

Αίτημα τροποποίησης προϋπολογισμού Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την ικανοποίηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020, ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ.


poasy

 

 

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 506/5/13

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Κοιν.: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Θέμα: «Αίτημα τροποποίησης προϋπολογισμού Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για την ικανοποίηση προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020, ασφαλισμένων στον Τ.Π.ΑΣ.»

 

Αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,

 

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την ανησυχία και τη δυσαρέσκεια εκατοντάδων συναδέλφων, ανά την Ελλάδα, ασφαλισμένων στα Ταμεία της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, οι οποίοι, ενώ επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επαναχορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών έτους 2020 που ανακοινώθηκε με το υπ’ αριθ. 1030/20/1975274 από 14-09-2020 έγγραφο του Ταμείου μας, εξαιρέθηκαν από αυτήν, λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Τα θέματα της μη κάλυψης των εκτάκτων αναγκών των μετόχων του Ταμείου μας που υπάγονται στον Τ.Π.ΑΣ., μέσω της χορήγησης προσωπικών δανείων και της αναντιστοιχίας που υφίσταται ο Τομέας αυτός στην αποδέσμευση κεφαλαίων (3.000.000 €) και πληθυσμού ασφαλισμένων (37.000) συγκριτικά με τους υπολοίπους δύο (2) Τομείς του Φορέα (Τ.Π.Υ.Α.Π.: 2.000.000 € κεφάλαια αποδέσμευσης/18.000 πληθυσμός ασφαλισμένων και Τ.Π.Υ.Π.Σ.: 2.100.000 € κεφάλαια αποδέσμευσης/12.000 πληθυσμός ασφαλισμένων), έχουν τεθεί επανειλημμένα από τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας μας, τόσο στους Προέδρους και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., όσο και στους αρμόδιους Διευθυντές αυτού, πλην όμως, μέχρι και σήμερα, δεν κατέστη εφικτή η διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης για τους μετόχους αυτούς.       

          

Αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,

          

Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη θετική βούληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, όπως αυτή εκφράστηκε στην από 18-10-2019 θεσμική συνάντηση μεταξύ αυτού και της Π.Ο.ΑΣ.Υ. (σχετ. 605/9/95 από 21-10-2019 ανακοίνωσή μας), αναφορικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Ταμείου για τα διαθέσιμα των δανείων έτους 2020, καθώς και την ύπαρξη χρόνου για την αποδέσμευση νέων κεφαλαίων του Τ.Π.ΑΣ. για το σκοπό αυτό, δηλαδή την έγκριση και τη χορήγηση δανείων στους συναδέλφους μας, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ικανοποίηση των μετόχων του Ταμείου μας.

Με εκτίμηση,

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .