Παρατείνεται η Βραχεία Άδεια μετά από αίτημα της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αίτημα για παράταση του χρόνου χορήγησης βραχείας άδειας έτους 2018

Χορήγηση ειδικής άδειας στο Αστυνομικό Προσωπικό

Αίτημα παράτασης  χρόνου χορήγησης κανονικής αδείας έτους 2017

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .