Επέκταση – εφαρμογή άρθρου 80 Ν. 4954/22 και για τα Δελτία Ταυτότητας Α.Ε.Α.

Επέκταση – εφαρμογή άρθρου 80 Ν. 4954/22 και για τα Δελτία Ταυτότητας Α.Ε.Α.

poasy

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 302/11/6

 

Προς:  1) Τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

            2) Τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κωνσταντίνο ΚΥΡΑΝΑΚΗ

Κοιν.:  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θέμα: «Επέκταση – εφαρμογή άρθρου 80 Ν. 4954/22 και για τα Δελτία Ταυτότητας Α.Ε.Α.»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Η μεγάλη καινοτομία που επήλθε στις σχέσεις κράτους – πολίτη, με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, όπως αυτή προωθείται και εφαρμόζεται μετά την ψήφιση του Άρθρου 80 «Ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων» (νόμος 4954/2022 ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022), καλωσορίστηκε από το σύνολο της κοινωνίας αφού κάθε φυσικό πρόσωπο δύναται, πλέον, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), να επιδεικνύει για το σκοπό της ταυτοποίησής του, μεταξύ άλλων εγγράφων, και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Από την εφαρμογή αυτή, εξαιρείται όμως το αστυνομικό προσωπικό, το οποίο ως γνωστόν κατέχει τα ειδικά «Δελτία Ταυτότητας Α.Ε.Α.» που χορηγούνται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, και έχουν ισχύ αντίστοιχη με τις ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών.

Για λόγους ισονομίας και πρακτικής διευκόλυνσης του αστυνομικού προσωπικού, αιτούμαστε την επέκταση του άρθρου 80 έτσι ώστε, αφενός να προβλέπεται στο εξής η ένταξη και των ταυτοτήτων του αστυνομικού προσωπικού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), αφετέρου δε, να δύναται ο αστυνομικός να επιδεικνύει ψηφιακά την ταυτότητά του για τον σκοπό της ταυτοποίησής του, σε φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σε δικαστικές αρχές και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, που νομιμοποιούνται για τον έλεγχο ταυτότητας ή την ταυτοποίηση, στο πλαίσιο της άσκησης των κατά νόμο αρμοδιοτήτων τους ή της εκπλήρωσης των κατά νόμο υποχρεώσεών τους.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .