Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών για διευκολύνσεις των γονέων αστυνομικών

Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών για διευκολύνσεις των γονέων αστυνομικών

poasy

 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 600/8/94

 

Προς: 1) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτη ΜΗΤΑΡΑΚΗ

           2) Τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Κωνσταντίνο ΚΑΤΣΑΦΑΔΟ

           3) Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

                Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

           4) Τον Προϊστάμενο Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας,

                Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ

 

Θέμα:  «Πρόταση της Γραμματείας Γυναικών για διευκολύνσεις των γονέων αστυνομικών»

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με το Άρθρο 10Α του Π.Δ 27/1986, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 93/2020, ρυθμίζονται οι διευκολύνσεις των γονέων αστυνομικών. Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προβλέπονται τα ακόλουθα: «Στους γονείς αστυνομικούς χορηγούνται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 3528/2007, διευκολύνσεις και άδειες με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς της παρ. 3 του ως άνω άρθρου. Ειδικά, η άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για ανατροφή παιδιού χορηγείται άπαξ και εξαντλείται μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το έκτο (6ο) έτος της ηλικίας. Ο γονέας αστυνομικός, εφόσον επιλέξει τη λήψη της άδειας με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, δεν μπορεί να τη διακόψει και να ζητήσει την υπαγωγή του στο καθεστώς του μειωμένου ωραρίου και αντιστρόφως. Η άδεια αυτή δεν διακόπτεται και στις περιπτώσεις εισαγωγής του γονέα σε νοσοκομείο, λήψης αναρρωτικής ή άλλης άδειας, θέσης αυτού σε διαθεσιμότητα ή λόγω έκτισης ποινής αργίας».

Με το Π.Δ. 93/2020, όπως επισημαίνει η Γραμματεία Γυναικών της Ομοσπονδίας, ενώ επιχειρείται στα πλαίσια της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών η θεσμοθέτηση των διευκολύνσεων που ισχύουν στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα και στο Αστυνομικό Προσωπικό, ταυτόχρονα παρατηρείται η άνιση μεταχείριση του Αστυνομικού Προσωπικού, συγκριτικά με τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, αναφορικά με τους όρους που διέπουν τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η ουσία του σκοπού για τον οποίο θεσμοθετήθηκε το εν λόγω ευεργέτημα, που δεν είναι άλλος από την απρόσκοπτη ανατροφή ενός παιδιού.

Συγκεκριμένα, ενώ στους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα παρέχεται το δικαίωμα διακοπής της άδειας ανατροφής τέκνου, καθώς και της μετατροπής των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, στο Αστυνομικό Προσωπικό δεν παρέχονται οι συγκεκριμένες δυνατότητες.

Τα προαναφερόμενα αρχικά έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/95/οικ.36130 (ΑΔΑ: 7ΑΘ4965ΧΘΨ-Χ8Ε) από 27-10-2017, Εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία ορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα διακοπής της Άδειας Ανατροφής Τέκνου στην περίπτωση Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας καθώς και στην περίπτωση επαπειλούμενης κύησης, δίνοντας στον υπάλληλο το δικαίωμα να λάβει το υπολειπόμενο διάστημα Ανατροφής Τέκνου αμέσως μετά τη διακοπή της Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας στη μία περίπτωση και μετά την ολοκλήρωση της Άδειας Ανατροφής Τέκνου στη δεύτερη περίπτωση, με το σκεπτικό ότι ο σκοπός χορήγησης της ανατροφής τέκνου συνίσταται στο να παράσχει στο γονέα υπάλληλο τη δυνατότητα να αναθρέψει το τέκνο του, και διαφέρει από το σκοπό της Μακροχρόνιας Αναρρωτικής Άδειας.

Τέλος, ο αποκλεισμός του Αστυνομικού Προσωπικού από τη δυνατότητα μετατροπής των διευκολύνσεων ανατροφής τέκνου, όπως ισχύει στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με την υπ’ αριθμόν 50/2001 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και με την παράγραφο 11 της υπ’ αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346 από 29/05/2008 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία ορίζεται με σαφήνεια η δυνατότητα αλλαγής στην πρώτη προτίμηση (Άδεια Ανατροφής ή Μειωμένο Ωράριο) για μια μόνο φορά και όταν υπάρχει, ιδιαιτέρως, σοβαρός λόγος.

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τις αντίξοες συνθήκες εργασίας του Αστυνομικού Προσωπικού κάτω από τις οποίες καλείται ο γονέας Αστυνομικός να αναθρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα τέκνα του, αιτούμαστε, με βάση και την πρόταση της Γραμματείας Γυναικών την πλήρη εξίσωση του Ένστολου Προσωπικού με τις προαναφερόμενες διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα, ως την ελάχιστη αναγνώριση τόσο στο δύσκολο έργο που καλείται να επιτελέσει η Ελληνίδα και ο Έλληνας Αστυνομικός, όσο και στον ιερό θεσμό της «Οικογένειας» που τα τελευταία χρόνια βάλλεται πανταχόθεν.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .