Οι νέες ρυθμίσεις για το «ξεπάγωμα» του ΒΟΕΑ, τις εισφορές γάμου, το χρόνο διαγραφής λόγω συνταξιοδότησης και τους Ειδικούς Λογαριασμούς

poasy

Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 605/14/10δ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Θετική κατάληξη έχουν οι παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μετά την ομιλία του Προέδρου κ. Γρηγόρη ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΥ στην Διαρκή Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων στο πλαίσιο ακρόασης φορέων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις».

Κατ’ αρχάς με το Κεφάλαιο Στ΄(άρθρα 27-41) ρυθμίζονται θέματα των Μετοχικών Ταμείων (αναγνώριση χρόνου μετοχικής σχέσης, βοηθήματα, μερίσματα, κρατήσεις και διοίκηση Μετοχικών Ταμείων), ικανοποιώντας βασικά μας αιτήματα για τη χορήγηση του ΒΟΕΑ, του επιδόματος γάμου κλπ, χωρίς να ζημιώνονται οι μερισματούχοι, μετά την εφαρμογή του ειδικού μισθολογίου που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Πλέον, με τη νομοθετική ρύθμιση για την αντιστοίχιση των μεριδίων με τα μισθολογικά κλιμάκια του ειδικού μισθολογίου (ν. 4472/2017), επιτυγχάνεται η άμεση χορήγηση του Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας, που είχε «παγώσει» εξαιτίας αυτής της εκκρεμότητας.

Επίσης, εναρμονίζεται το ποσό που καταβάλλουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που αμείβονται βάσει του ν. 4472/2017 (Α’ 74), λόγω τέλεσης γάμου, με το αντίστοιχο ποσό που κατέβαλαν μέτοχοι και μερισματούχοι πριν από την 1η.1.2017. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 124 του ν. 4472/2017 διπλασιάστηκαν οι βασικοί μισθοί των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και ως εκ τούτου διπλασιάστηκε και το ύψος του χρηματικού ποσού που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι μέτοχοι και μερισματούχοι που τέλεσαν γάμο πριν από την 23η.7.2002. Με τη νέα ρύθμιση, επιτυγχάνεται η ισότιμη μεταχείριση των ανωτέρω κατηγοριών μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, καθόσον «όσοι μέτοχοι ή μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού έχουν τελέσει γάμο μέχρι την έναρξη ισχύος της περ. β΄ του άρθρου 17 του ν. 3036/2002 (Α΄ 171), υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ποσού ίσου με το ένα τρίτο (1/3) του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου που λαμβάνουν κατά τον χρόνο καταβολής».

Επιπλέον, μετά από την παρέμβασή μας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, οι αρμόδιοι Υπουργοί αποδέχθηκαν τις δυο από τις τρεις τροπολογίες που προτείναμε και αφορούν:

Α)τον επανακαθορισμό του χρόνου διαγραφής από την ενεργό υπηρεσία, ήτοι:

1.Το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που απολύεται ή αποστρατεύεται για οποιονδήποτε λόγο, διαγράφεται από την ενεργό υπηρεσία την τελευταία ημέρα του μήνα δημοσίευσης της περίληψης της διοικητικής πράξης απόλυσης ή αποστρατείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη δύνανται να ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος.

2.Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης των προσώπων της παρ. 1, για τα οποία απαιτείται η διαγραφή από την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν, δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, ακόμα και πριν από τη διαγραφή τους από την Ελληνική Αστυνομία.

3.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η.3.2022.

Β) Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.826/1978 που αναφέρονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ.) του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) [πρώην Επικουρικό Ταμείο της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής (Ε.Τ.Ε.Χ.)].

Συγκεκριμένα, επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού, με την υποχρεωτική ένταξη και του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού που εισέρχεται στην ΕΛ.ΑΣ. και ασφαλίζεται στους τομείς της τέως Αστυνομίας Πόλεων, για όσο διάστημα είναι εν ενεργεία, ενώ προσδιορίζονται και οι δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται από τον Ειδικό Λογαριασμό και εξειδικεύονται τα νοσήματα για τα οποία χορηγείται (δυσίατα νοσήματα, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κ.λπ.), αποκλεισμένης της καταβολής της σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν λάβει λόγω θανάτου αντίστοιχη παροχή από τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.) κλ.π. Επίσης, η οργάνωση, η λειτουργία, ο έλεγχος του Ειδικού Λογαριασμού, η διαδικασία είσπραξης των πόρων του και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Η Ομοσπονδία συνεχίζει τον αγώνα για την θεσμοθέτηση και άλλων εκκρεμών ρυθμίσεων, όπως η ενίσχυση των Ταμείων από τα πρόστιμα των τροχαίων παραβάσεων κλπ.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

         O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .