Font Size

Cpanel

16ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
16ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

Το 16ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν σήμερα 25 Φεβρουαρίου 2005 στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, ενέκρινε ομόφωνα το παρόν ψήφισμα , στο οποίο περιλαμβάνονται θεσμικά, οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά αιτήματα των οποίων η άμεση ικανοποίηση κρίνεται πλέον αναγκαία για την διασφάλιση και την αναβάθμιση του έργου του αστυνομικού, προϋποθέσεις απαραίτητες στην ύπαρξη αποτελεσματικότερης Αστυνομίας στη διάθεση του Έλληνα πολίτη και στην οποία οι εργαζόμενοι Υπάλληλοι, θα τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρισης και αντιμετώπισης.

Α΄ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α

1. Τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου 2265/1994 και αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικαλιστικούς λόγους Αστυνομικών, προ και μετά την ισχύ του ανωτέρω Νόμου.

2. Επαρκή αριθμό εισαγωγής αστυνομικών κατ' έτος στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2.500 θέσεων αστυφυλάκων. Διασφάλιση της υπηρεσιακής - εργασιακής πορείας αυτών από την νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων στο βοηθητικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

3. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών – Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητος.

4. Αναβάθμιση - Επανακαθορισμός του συστήματος εκπαίδευσης – μετεκπαίδευσης και ενσωμάτωση της δια βίου εκπαίδευσης.

5. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό – αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα για όλους τους βαθμούς (βαθμολόγιο) και για τους χαμηλόβαθμους που εισήλθαν με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων και τους αποφοίτους λυκείων που θα μετεκπαιδευτούν.

6 . Ενιαία επετηρίδα για τους Αξιωματικούς Τμήματος Μετ/σης (ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περίπτωση αναλογικός καθορισμός εντός των οργανικών θέσεων, ήτοι ενός (1) Υποστρατήγου, τεσσάρων (4) Ταξιάρχων, δέκα οχτώ (18) Αστυνομικών Διευθυντών, τριάντα (30) Αστυνομικών Υποδιευθυντών και εβδομήντα πέντε (75) Αστυνόμων Α΄.

7 . Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.

8. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας , για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

9. Διασφάλιση των απαιτούμενων όρων και συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας των αστυνομικών, με την άμεση έκδοση των επιβαλλόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ο Νόμος ορίζει.

10. Ενημέρωση και εμπέδωση των διατάξεων του νέου νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων – ίδρυση και λειτουργία των επιβαλλόμενων από το Νόμο σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης.

1 1 . Καθ' υπέρβαση εισαγωγή παιδιών αστυνομικών στις Αστυνομικές Σχολές σε ποσοστό 12% ,πρόσληψη στο πολιτικό προσωπικό του Υ.Δ.Τ. τέκνων τραυματισθέντων αστυνομικών σε υπηρεσία με αναπηρία πάνω από 67%.

12. Καθορισμός κινήτρων αυξημένης παραγωγικότητας - Γ ια πρώτη φορά τίθεται το θέμα της μισθολογικής, υπηρεσιακής και επαγγελματικής αναγνώρισης των αστυνομικών οι οποίοι ασκούν καθήκοντα ιδιάζουσας επικινδυνότητας ή ιδιαίτερα σύνθετα.

Β΄ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

• Άμεση άρση από 1-1-2006 των αδικιών, που προήλθαν από το μισθολόγιο του 1997, με μεγαλύτερους συντελεστές σε ορθολογικότερη και αναλογική βάση στους βαθμούς από Αστυφύλακα ως και Αντισυνταγματάρχη.

• Κατάρτιση νέου μισθολογίου σε ορθολογικότερη και αναλογική βάση χωρίς ανισότητες και αδικίες, που θα έχει ως κύριο στόχο την αναβάθμιση των αποδοχών των χαμηλόβαθμων.

• Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, νυχτερινά, υπερωρίες.

• Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων που ισχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και στους αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές.

• Άμεση επέκταση της χορήγησης του επιδόματος 150 Ευρώ σε όλους τους συναδέλφους που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων (τελωνεία) της Χώρας (επέκταση της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 3103/03- ΦΕΚ 23 Α)

Γ΄ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1.- Καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια.

2.- Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Δ΄ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1.- Διατήρηση της καταβολής ως κύριας σύνταξης για όλους τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας του 80% των συντάξιμων αποδοχών του τελευταίου πριν την αποχώρηση μήνα.

2.- Διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των παροχών σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπηση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ.

3.- Ένταξη των γενικών επιδομάτων στις συντάξιμες αποδοχές , χωρίς αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης.

4 .- Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό προσωπικό.


Το 16ο Πανελλαδικό Συνέδριο

Είσαι Εδώ : Αρχική Σελίδα