Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Εναρμόνιση του Ν.4808/2021 για την άδεια πατρότητας και στο αστυνομικό προσωπικό

Εναρμόνιση του Ν.4808/2021 για την άδεια πατρότητας και στο αστυνομικό προσωπικό

poasy

Αθήνα, 05 Ιουλίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 302/2/82

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Κοιν.: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ

 

Θέμα: «Εναρμόνιση του Ν.4808/2021 για την άδεια πατρότητας και στο αστυνομικό προσωπικό»

 

Κύριε Υπουργέ,

Προσφάτως ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων ο Νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ Α' 101/19-06-2021) «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις».

Ειδικότερα, βάσει των άρθρων 24, 25, 26 και 27:

  1. Κάθε εργαζόμενος πατέρας δικαιούται άδεια πατρότητας δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται: είτε α) να χορηγείται δύο (2) ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες δώδεκα (12) χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, άμεσα λόγω της γέννησης του τέκνου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γέννησης είτε β) να χορηγείται μετά την ημερομηνία γέννησης. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ο εργαζόμενος γνωστοποιεί την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού στον εργοδότη, προκειμένου ο τελευταίος να λάβει εγκαίρως γνώση.
  2. Η άδεια πατρότητας χορηγείται υποχρεωτικά από τον εργοδότη και δεν εξαρτάται από προηγούμενη απασχόληση ή προϋπηρεσία ή από τη συζυγική ή οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου.
  3. Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως οκτώ (8) ετών, η άδεια πατρότητας χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια.

Επειδή πρόκειται για μια θετική ρύθμιση που αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν άμεσα να προβούν στις επιβαλλόμενες εκτελεστικές πράξεις του νόμου, έτσι ώστε να τύχει αυτή άμεσης εφαρμογής και από το αστυνομικό προσωπικό.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου η θετική αυτή ρύθμιση να μη χαθεί στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .