Άμεση λύση ζητά η Ομοσπονδία μας για τα αναδρομικά των ορφανικών οικογενειών

Άμεση λύση ζητά η Ομοσπονδία μας για τα αναδρομικά των ορφανικών οικογενειών

poasy

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 500/7/55

 

 

Προς: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.:  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

 

Θέμα:  «Καταβολή αναδρομικών σε ορφανικές οικογένειες»

          

Κύριε Αρχηγέ,

 

Η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης έντονων παραπόνων από Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της αναφορικά με ένα μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και αφορά την αδυναμία ικανοποίησης συγκεκριμένων αιτημάτων από χήρες συναδέλφων μας.

Ειδικότερα, όπως πληροφορούμαστε, το πρόβλημα σχετίζεται με την καταβολή των αναδρομικών στις ορφανικές οικογένειες των θανόντων συναδέλφων μας και συνίσταται στην ανυπαρξία του αναγκαίου νομοθετικού – τεχνικού πλαισίου, ώστε να είναι σε θέση η αρμόδια Υπηρεσία να προβεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις της έναντι των αιτημάτων που ευλόγως υποβάλλονται σε αυτήν από τις ενδιαφερόμενες.

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, για την παραπάνω κατηγορία συναδέλφων μας υφίσταται η σχετική πρόβλεψη στην προσφάτως εκδοθείσα ΚΥΑ (οικ.2/88411/ΔΕΠ από 04-12-2018) και συγκεκριμένα στο άρθρο 4 αυτής, το οποίο ορίζει τα εξής: «Σε περίπτωση θανάτου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που βρισκόταν στην ενέργεια για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος από 01-08-2012 έως 31-12-2016, το χρηματικό ποσό που του αναλογεί με την παρούσα ρύθμιση, ενόσω ήταν στη ζωή, θα καταβληθεί στους νόμιμους κληρονόμους με την υποβολή στους εκκαθαριστές, των προβλεπομένων κατά τις κείμενες διατάξεις νομιμοποιητικών εγγράφων. Η εν λόγω καταβολή διενεργείται με έκδοση χρηματικού εντάλματος και δύναται να λάβει χώρα και πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος ημερομηνίας.».

Ως εκ τούτου, είναι άδικο και πέραν πάσης λογικής να υφίσταται ένα τέτοιο ζήτημα γραφειοκρατικής αβελτηρίας, εφόσον τα κονδύλια υπάρχουν και κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως για την αξιοποίησή τους, απαντώντας σε εύλογες αγωνίες και υπαρκτές βιοποριστικές ανάγκες της συγκεκριμένης κατηγορίας μελών της ευρύτερης αστυνομικής μας οικογένειας.

Παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, να εξετάσετε τα προαναφερθέντα και να μας ενημερώσετε άμεσα για τις δικές σας ενέργειες.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                            Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Για την καλύτερη εμπειρία των χρηστών χρησιμοποιoύμε cookies .